Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/template-parts/content/content-page) is not within the allowed path(s): (/www/doc/www.brucelipton.cz:/disk2/doc/www.brucelipton.cz:/usr/share/php:/www/tmp:/tmp) in /www/doc/www.brucelipton.cz/www/wp-content/themes/teluro/inc/vendor/colibriwp/themebase/src/View.php on line 55

1. Úvodní ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a z nich plynoucí závazky mezi společností Mirami Media s.r.o. se sídlem: K Větrovu 535, 25168 Kamenice , IČO 02668122, DIČ CZ02668122, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 221646, bankovní spojení: 263675261/0300 ČSOB, Tel.+420602310064 (dále jen „Provozovatel“).
 2. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a zákazníkem – kupujícím vzniká koupí vstupenky na kulturní představení provozované Provozovatelem.
 3. Zákazník, který zakoupí vstupenky přímo na provozovně Prodávajícího nebo přes internet, vyjadřuje tak souhlas s těmito všeobecnými podmínkami, které jsou pro obě smluvní strany závazné.
 4. Pro smluvní vztah mezi Prodávajícím a zákazníkem je rozhodující verze všeobecných obchodních podmínek platná v den uhrazení platby kupní ceny za vstupenku.

2. Vysvětlení pojmů

 1. Zkratkou „VOP“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.
 2. Elektronickou vstupenkou se rozumí jedna elektronická vstupenka nebo více elektronických vstupenek, které si zákazník objedná a zaplatí přes internet.
 3. Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro objednaná představení, tato cena obsahuje DPH v zákonné výši a je cenou konečnou.

3. Koupě vstupenky

 1. Vstupenku může zákazník zakoupit přes internet na stránkách Prodávajícího: www.brucelipton.cz popřípadě na dalších portálech.
 2. Při koupi vstupenky přes internet obdrží zákazník elektronickou vstupenku, která je vybavena číselným čárovým kódem, a bude zákazníkovi zaslána na zákazníkem označený a zadaný e-mail ve formátu PDF pro vytištění nebo mu bude zaslaná na zákazníkem označený a zadaný e-mail pro možnost uložení do mobilního telefonu, za předpokladu objednání a úhrady vstupenky přes internet. Zákazník může uhrazení kupní ceny přes internet realizovat následujícími typy platebních karet: MasterCard, Maestro, MasterCardElectronic, Visa, Visa Electron nebo přes vybrané banky online zadáním a převodem.

4. Ostatní podmínky

 1. Zákazník bere na vědomí, že současně si může rezervovat vstupenku pouze na jedno představení a to v maximálním množství šesti vstupenek nebo elektronických vstupenek. Rezervovat další vstupenky může až po ukončení rezervace, kterou předtím začal. Pokud zákazník nedodrží tyto pokyny, provozovatel neručí za správné provedení rezervací přesto, že zákazník obdrží email o potvrzení rezervace. Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení takové rezervace, a to bez oznámení zákazníkovi.
 2. Číselné čárové kódy na elektronické vstupence lze sejmout čtecím zařízením pouze jednou, tzn., že při jakémkoliv dalším předložení číselného čárového kódu v podobě tištěné nebo v mobilním telefonu nebude k takto opakovaně předložené elektronické vstupence přihlíženo a na jejich základě nebude povolen vstup do zařízení Provozovatele, a to bez ohledu na to, elektronickou vstupenku předloží.
 3. Provozovatel není odpovědný za obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním elektronické vstupenky. Její padělání je trestné. Elektronická vstupenka se rovněž stává neplatnou, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo změnit místo a datum konání akce.

5. Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel je povinen poskytnout zákazníkovi informace dle článku 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon). Informační povinnost činí provozovatel prostřednictvím zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách provozovatele na adrese http://www.brucelipton.cz/pravidla-nakladani-s-osobnimi-udaji
 2. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO
  PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 1. Údaje, které budou sloužit pro úhradu kupní ceny elektronické vstupenek, jsou poskytovány přímo společnostem provozujícím zabezpečené internetové platební brány a Provozovatel nemá k těmto údajům přístup. Tyto údaje jsou chráněny v souladu se všeobecnými podmínkami provozovatelů těchto zabezpečených internetových platebních bran.

6. Odstoupení od smlouvy

 1. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na představení, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.
 2. V případě, že dojde ke zrušení kulturní akce, na které si zákazník již elektronickou vstupenku zakoupil, bude zákazníkovi vrácena kupní cena za těchto podmínek: u elektronické vstupenky, bude zákazníkovi vrácena zaplacená cena po písemném uplatnění reklamace bankovním převodem.

7. Rozhodné právo, soudní místo a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. Smluvní vztahy mezi Prodávajícím se řídí českým právem a pro případné soudní spory jsou příslušné české soudy.
 2. Pro řešení sporů mezi Prodávajícím a zákazníkem je místně příslušný obecný soud Prodávajícího, pokud právní předpis nestanoví jinak.
 3. Zákazník je oprávněn, vznikne-li mezi ním a Prodávajícím spor a nepodaří-li se takto vzniklý spor vyřešit smírnou cestou, obrátit se s návrhem řešení takového sporu subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

8. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP jsou platné pro smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a zákazníkem.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo změny VOP bez předchozího upozornění.
 3. Toto znění VOP nabývá účinnosti dne 25.07.2019